15.4" WXGA

Toshiba Dynabook AX/52DY     15.4"

WXGA     1280 x 800
1 CCFL   

Toshiba Dynabook AX/53C     15.4"

WXGA     1280 x 800    

Toshiba Dynabook AX/53D     15.4"

WXGA     1280 x 800    
  • The Toshiba Dynabook AX/53F comes with a High-Gloss screen, also known as PixelBright

Toshiba Dynabook AX/53F (Glossy)     15.4"

WXGA     1280 x 800
1 CCFL   

Toshiba Dynabook AX/54C     15.4"

WXGA     1280 x 800    

Toshiba Dynabook AX/54D     15.4"

WXGA     1280 x 800
1 CCFL   
  • The Toshiba Dynabook AX/55A comes with a High-Gloss screen, also known as PixelBright

Toshiba Dynabook AX/55A (Glossy)     15.4"

WXGA     1280 x 800
1 CCFL

Toshiba Dynabook AX/55C     15.4"

WXGA     1280 x 800    

Toshiba Dynabook AX/55D     15.4"

WXGA     1280 x 800    

Toshiba Dynabook AX/57A     15.4"

WXGA     1280 x 800    

Toshiba Dynabook AX/730LS     15.4"

WXGA     1280 x 800    

Toshiba Dynabook AX/740LS     15.4"

WXGA     1280 x 800

1 CCFL   
  • The Toshiba Dynabook AX/840LS comes with a High-Gloss screen, also known as PixelBright

Toshiba Dynabook AX/840LS (Glossy)     15.4"

WXGA     1280 x 800
1 CCFL   
  • The Toshiba Dynabook AX/940 comes with a High-Gloss screen, also known as PixelBright

Toshiba Dynabook AX/940 (Glossy)     15.4"

WXGA     1280 x 800
1 CCFL
  • The Toshiba Dynabook AX/940LS comes with a High-Gloss screen, also known as PixelBright

Toshiba Dynabook AX/940LS (Glossy)     15.4"

WXGA     1280 x 800
1 CCFL
Comments