Toshiba

Toshiba


  • Toshiba Dynabook Satellite J50 140C/5     15"

SXGA+     1400 x 1050    
  • Toshiba Dynabook Satellite J50 160C/5     15"

SXGA+     1400 x 1050
  • Toshiba Dynabook Satellite J50 173L/5X     15"

SXGA+     1400 x 1050    
  • Toshiba Dynabook Satellite J50 200L/5X     15"

SXGA+     1400 x 1050    
Comments